Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk działa w strukturze Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Został powołany w 1972 roku.
Zadaniem Komitetu jest stymulowanie rozwoju dyscyplin statystyki i ekonometrii w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych teorii i praktyki osiągnięć polskiej myśli statystycznej i ekonometrycznej.

1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie.

2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Państwową Komisją Akredytacyjną, Głównym Urzędem Statystycznym, Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.

3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk.

4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych.

5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju.

6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

7. Analiza i ocena planów i programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu.

8. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.

9. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.